1/2 HP 115V 20 GPM EFFLUENT BOTTOM INTAKE ASHLAND

Item #20CPM115