15 HP 1 PH 230V 3W 6" SUBM HITACHI MOTOR

Item #902-0110-HIT