1 HP 230V 3W 16STG 4" SUB CENTRIPRO

Item #CB10412